Regulamin sklepu

  I. Definicje

1. Sklep internetowy: działający pod adresem www.karniszeonline.com.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu, będący własnością firmy- Agnieszka Ordowska PHU "Karnisz" z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Akacjowej 97, 27-400 Ostrowiec Świętokyski wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki (NIP 6612059298 , REGON 260610033 ).

2. Obsługa Sklepu: obsługa Sklepu Internetowego, tel.506291699 e-mail: sklep@karniszeonline.com.pl

3. Klient: osoba kupująca Produkt oferowany do sprzedaży lub korzystająca z usług Sklepu Internetowego przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość;

4. Konto: strona w Sklepie Internetowym na której Klient po zalogowaniu może składać zamówienia na Produkty, przeglądać historię dotychczasowych zamówień, ma dostęp do swoich danych osobowych oraz może je modyfikować;

5. Produkty: usługi i towary, które można zamawiać zgodnie z niniejszym Regulaminem;

6. Koszyk zakupowy: lista Produktów, wybranych przez Klienta do zamówienia;

7. Regulamin: niniejszy regulamin określający zasady sprzedaży Produktów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną;

8. Umowa: umowa dotycząca Produktu zawarta pomiędzy Klientem a Sklepem Internetowym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (bez jednoczesnej obecności stron);

9. Ustawa: Ustawa o prawach konsumenta: ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827, z późn. zm.);

II. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady sprzedaży Produktów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.

2. Przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość Sklep Internetowy świadczy następujące usługi:

0. umożliwianie nabywania Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego,

a. udzielanie Klientom informacji o Produktach dostępnych w ofercie Sklepu Internetowego, b. dostarczanie informacji marketingowych i handlowych drogą elektroniczną.

3. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać całą dobę, z tym zastrzeżeniem, że zamówienia złożone w dni ustawowo wolne od pracy będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. Sklep Internetowy może być niedostępny podczas okresowej konserwacji oraz w razie jego awarii.

4. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Klienta następujących wymagań technicznych: zastosowania przeglądarek: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari z włączoną obsługą plików Cookies oraz obsługi Javascript

5. Klient ma dostęp do Regulaminu nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej www.karniszeonline.com.pl

6. Klient akceptuje niniejszy Regulamin przy użyciu stosownego formularza na stronie internetowej.

7. Podczas korzystania ze Sklepu Internetowego Klient zobowiązany jest w szczególności do przestrzegania zakazu dostarczania z użyciem środków komunikacji elektronicznej treści powodujących zakłócenie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych oraz naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

8. Reklamacje dotyczące usług, o których mowa w punkcie II.2, w tym nieprawidłowości lub przerw w funkcjonowaniu infrastruktury technicznej Sklepu Internetowego, należy składać do Obsługi Sklepu telefonicznie pod nr. 506291699 lub pocztą elektroniczną na adres sklep@karniszeonline.com.pl. Reklamacja powinna określać imię i nazwisko reklamującego, jego adres korespondencyjny oraz rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości. Sklep Internetowy zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia, a gdyby to nie było możliwe, do powiadomienia w tym terminie reklamującego o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji. Reklamacje dotyczące wad towaru oraz niewykonania lub nienależytego wykonania innych usług można składać w trybie wskazanym w punkcie VII Regulaminu.

9. Za zgodą Klienta jego Dane osobowe znajdują się w bazie Sklepu Internetowego, który jest ich administratorem. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane dla celów realizacji zamówienia lub w zakresie każdorazowo określonym zgodą Klienta oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych albo odbiorców danych, w szczególności marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług administratora danych. Dane te są chronione i przetwarzane, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak zgoda na ich przetwarzanie jest niezbędna do zrealizowania zamówienia. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

III. Sprzedaż

1. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż Produktów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem sieci internet.

2. Klient może złożyć zamówienie w następujący sposób:

0. poprzez wypełnienie stosownego formularza elektronicznego w Sklepie Internetowym;

a. telefonicznie, poprzez kontakt Klienta z Obsługą Sklepu;

b. wiadomością e-mail wysłaną na adres: sklep@karniszeonline.com.pl

3. Informacje o Produktach podane na stronach Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

4. Ceny Produktów są cenami brutto, podane są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług VAT. Ceny Produktów nie zawierają innych ponoszonych przez Klienta kosztów, w tym kosztów dostawy, które są wskazane w Koszyku zakupowym w trakcie wybierania Produktów i dodane do ceny Produktów. Cena określona przy złożeniu zamówienia z obowiązkiem zapłaty, jest łączną ceną (Produkt, dostawa, inne koszty), do której zapłaty zobowiązany jest Klient, w związku z zamówieniem Produktu.

5. Na procedurę zawarcia Umowy składają się: 0. w przypadku wybrania sposobu płatności innego niż „za pobraniem”: 

(1)  wybranie Produktów przez Klienta,

(2) złożenie zamówienia przez Klienta,

(3) potwierdzenie rejestracji zamówienia przez Sklep Internetowy,

(4) płatność

 w przypadku wybrania sposobu płatności „za pobraniem”: 

(1)  wybranie Produktów przez Klienta,

(2) złożenie zamówienia przez Klienta,

(3) potwierdzenie rejestracji zamówienia przez Sklep Internetowy,

(4) potwierdzenie złożenia zamówienia przez Klienta.

6. Klient składając zamówienie w Sklepie Internetowym składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.

7. Wybranie Produktów i złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym następuje poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza.

8. W terminie do 48 godzin od momentu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym Klient otrzymuje wiadomością e-mail potwierdzenie jego rejestracji. W potwierdzeniu znajdują się informacje o przedmiocie zamówienia, w szczególności nazwa Produktu, numer zamówienia, łączna cena, sposób i termin płatności, sposób i termin dostawy. Do potwierdzenia rejestracji zamówienia załączony jest również Regulamin obowiązujący w chwili złożenia zamówienia. Informacje te wraz z Regulaminem stanowią integralną część Umowy i mogą być zmienione jedynie za wyraźnym porozumieniem Sklepu Internetowego i Klienta. Termin przesłania potwierdzenia rejestracji zamówienia, może ulec przedłużeniu w przypadku gdy jego upływ przypada na dzień ustawowo wolny od pracy (niedziela i święta), w takim przypadku potwierdzenie nastąpi następnego dnia roboczego.

9. Płatności można dokonać:

  • gotówką przy odbiorze towaru (dalej „za pobraniem”)
  • za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego PayU (przelewy elektroniczne i karty płatnicze)
  • przelewem na konto Sklepu Internetowego na Nr. Konta: 88150014581214500667640000

10. Jeśli Klient wybierze sposób płatności „za pobraniem”, otrzyma wiadomość e-mail potwierdzającą rejestrację zamówienia.

11. Jeśli Klient wybierze płatność za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego zostanie przeniesiony do właściwego serwisu w celu opłacenia zamówienia; po otrzymaniu potwierdzenia otrzymania środków Klient zostanie o tym powiadomiony wiadomością e-mail. Towar jest wysyłany po otrzymaniu zapłaty.

12. Po wyborze przez Klienta opcji płatności „za pobraniem” należność za zamówienie należy uiścić podczas odbioru przesyłki.

13. Celem złożenia zamówienia przez telefon lub poprzez wiadomość e-mail Klient może skontaktować się telefonicznie lub e-mailowo z Działem Obsługi i podać dane niezbędne do przyjęcia i realizacji zamówienia, tj. imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu oraz adres dostawy Produktu. Dział Obsługi, udziela Klientowi informacji dotyczących złożonego zamówienia m.in. weryfikuje dostępność Produktów i informuje o ich łącznej cenie oraz kosztach dostawy Produktów.

14. Klient na każdym etapie zamówienia może się skontaktować z Działem Obsługi dzwoniąc na wskazany numer telefonu (opłata standardowa zgodna z cennikiem operatora) lub komunikując się poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Sklepu Internetowego bądź adres e-mail Działu Obsługi.

15. Zamówienia nieopłacone (inne niż „za pobraniem”) przez 4 dni kalendarzowe będą anulowane, Sklep Internetowy nie jest w takim przypadku związany zamówieniem i odmówi jego realizacji.

16. Wszelkie płatności między Stronami następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich. W przypadku, gdy zwrot należności ma nastąpić na rachunek prowadzony w walucie obcej, zwrot należności zostanie zrealizowany na ten rachunek bankowy w polskich złotych i następnie przeliczony na walutę, w której prowadzony jest dany rachunek bankowy według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wykonywania uznania. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek dodatkowe koszty związane z przewalutowaniem złotych polskich na inną walutę.

IV. Dostawa i Czas Realizacji

1. Towary są dostarczane wyłącznie na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Czas realizacji zamówienia nie przekracza 21 dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania zamówienia podano inny termin. W razie czasowej lub trwałej niedostępności towaru Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.  Jeżeli zamówienie składa się z Produktów o różnym terminie realizacji to zamówienie jest wysyłane do Klienta zgodnie z najdłuższym terminem występującym w zamówieniu.

3. W przypadku zamówienia realizowanego za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego termin realizacji zamówienia liczony jest od momentu otrzymania płatności. W przypadku zamówienia „za pobraniem”, termin realizacji zamówienia liczony jest od momentu potwierdzenie złożenia zamówienia przez Klienta.

4. Zamówione Produkty zostaną dostarczone do Klienta przesyłką kurierską lub pocztą (jeśli pozwalają na to gabaryty przesyłki).

5. Produkty dostarczane przesyłką kurierską są dostarczane od poniedziałku do piątku w godzinach 8-18. W celu ustalenia szczegółów dostawy kurier skontaktuje się z Klientem drogą telefoniczną (także SMS). Nie gwarantujemy dostarczenia towaru na godzinę określoną przez Klienta w zamówieniu.

6. Koszty dostawy zależą od wagi i wymiarów paczki:

Kurierem- (przesyłki o maksymalnej długości 1.2m) 16 zł.

Kurierem za pobraniem- (przesyłki o maksymalnej długości 1.2m) 23 zł.

Kurierem- (wszystkie wymiary przesyłek) 26 zł.

Kurierem za pobraniem- (wszystkie wymiary przesyłek) 33 zł.

Poczta Polska- 15 zł.

Poczta Polska za pobraniem- 21 zł.

7. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy jej opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone nie należy przyjmować przesyłki. Sporządzenie protokołu szkody oraz skontaktowanie się z Działem Obsługi ułatwi wyjaśnienia sprawy.

8. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy.

V. Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od Umowy zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta.  

Prawo odstąpienia od Umowy

1. Klient ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

0. w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy – w przypadku sprzedaży jednego towaru.

a. w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy – w przypadku sprzedaży wielu towarów dostarczanych osobno.

b. w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej partii lub części – w przypadku sprzedaży towarów dostarczanych partiami lub w częściach,

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Klient musi poinformować Dział Obsługi Sklepu Internetowego o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy.

4. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy. Skutki odstąpienia od umowy

5. W przypadku odstąpienia od Umowy zwracamy otrzymane od Klienta płatności, , niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. Klient ponosi koszt odesłania zamówienia.

6. Sklep Internetowy może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Proszę odesłać rzecz na adres: Agnieszka Ordowska PHU "Karnisz" 27-400 Ostrowiec Św. ul.Akacjowa 97 niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia poinformowania Sklepu Internetowego o odstąpieniu od Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzeczy przed upływem terminu 14 dni.

8. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia ich charakteru, cech i funkcjonowania .

9. W przypadku umów dotyczących świadczenia usług, jeżeli Klient zażądał rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, będzie zobowiązany do zapłaty kwoty proporcjonalnej do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformował Sklep Internetowy o odstąpieniu od Umowy. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:

0. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

VI. Rękojmia i gwarancja   

1. Sklep Internetowy jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy bez wad oraz do należytego wykonywania umówionych usług.

2. Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta Sklep Internetowy odpowiada wobec Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną  (sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu, niesprawdzenie paczki w obecności kuriera nie wyklucza wszczęcia procedury reklamacyjnej) lub prawną (rękojmia) oraz za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania do świadczenia usług.

3. Reklamacje dotyczące wady rzeczy albo niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania do świadczenia usług mogą być składane do Działu Obsługi z użyciem formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu Internetowego, telefonicznie lub mailowo.

4. Sklep Internetowy zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia.

5. Warunki gwarancji określają gwaranci w oświadczeniach gwarancyjnych, które określają obowiązki gwaranta i uprawnienia Klienta, gdy rzecz nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej.

VII. Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe przekazywane nam przez Ciebie w związku z rejestracją i korzystaniem ze Sklepu Internetowego karniszeonline.com.pl są przetwarzane przez Agnieszka Ordowska Phu "Karnisz". z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Akacjowej 97,wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki (NIP 6612059298 , REGON 260610033 ), która jest administratorem tych danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze. zm.).

Dane osobowe, które nam powierzasz, w szczególności imię, nazwisko, Twój adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, przetwarzane są w różnych celach:

  1. w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i realizacji składanych przez Ciebie zamówień;
  2. w celu realizacji składanych przez Ciebie zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego karniszeonline.com.pl
  3. w celu rozpatrywania składanych przez Ciebie reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru);
  4. jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie od nas informacji marketingowych, w tym przesyłanie Ci przez nas drogą elektroniczną informacji handlowych, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas również w celu przekazywania Ci informacji o naszym sklepie, ofercie i promocjach, a także informacji dotyczących produktów i usług podmiotów współpracujących z nami (za naszą wiedzą i wyraźnym przyzwoleniem).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych może uniemożliwić nam świadczenie Tobie usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Ciebie zakupów w Sklepie Internetowym karniszeonline.com.pl

Powierzając nam swoje dane osobowe masz prawo wglądu do nich, prawo żądania ich aktualizacji oraz prawo żądania ich usunięcia. Dane osobowe podane przez Ciebie w koncie Klienta możesz samodzielnie edytować i usuwać (zakładka „Twoje konto”). Możesz również zwrócić się do nas z żądaniem usunięcia całego konta Klienta poprzez wysłanie stosownej prośby na adres e-mail: sklep@karniszeonline.com.pl z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym. Jeśli chciałbyś zrezygnować z otrzymywania newslettera to możesz to zrobić, kontaktując się z Obsługą Klienta z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Sklepie internetowym lub używając formularza kontaktowego w witrynie karniszeonline.com.pl

VIII. Pozostałe postanowienia

1. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa wpływających na prawa i obowiązki wynikające z Regulaminu lub w celu usprawnienia działania Sklepu Internetowego, a także poprawy ochrony praw użytkowników i zapobiegania nadużyciom. Zmiana jest skuteczna w stosunku do Klientów, którzy posiadają Konto, w terminie 20 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Klient może złożyć oświadczenie o akceptacji lub braku akceptacji nowego Regulaminu  poprzez przesłanie swojego oświadczenia na adres Sklepu Internetowego. Sklep Internetowy z chwilą otrzymania oświadczenia o braku akceptacji zmian Regulaminu usunie posiadane przez Klienta Konto i poinformuje go o tym fakcie.

2. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

3. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów zawartych między Sprzedawcą, a Klientem będącym Konsumentem w pierwszej kolejności będą rozstrzygane polubownie. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, sądem właściwym dla rozpatrywania sporów jest sąd właściwy dla miejsca zamieszkania/siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu.